Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: 2020. május 28-tól

Röviden:

 • személyes adataidat jelentkezéshez és az online tanfolyamhoz való hozzáféréshez illetve foglalkozás lebonyolításhoz használom
 • hírlevelet csak feliratkozás után küldök, havonta 1-3 alkalommal
 • telefonon csak akkor kereslek, ha a foglalkozás elmarad vagy ha kifejezetten kéred
 • Fontos: A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben rögzített adataid továbbítását megtilthatod, ha szeretnéd megtenni jelezd a jelentkezéskor!

 

Jelen tájékoztató Egger Zsófia egyéni vállalkozó a www.vanidomalkotni.hu weboldalon rendelkezésre álló szabadidős foglalkozásokkal összefüggésben személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás céljából készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint.

Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek valamint a szerződéskötéssel keletkező jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez illetve hozzájárulás alapján valamint jogos érdekből adatkezelőként személyes adatokat ismer meg, azokat rögzíti, tárolja, továbbítja. 

A kezelt adatok körét és időtartamát illetve az adatkezelés módját minden esetben az adatkezelés jogalapja és célja határozza meg, melyről részletes tájékoztatás található a Tájékoztató II. és III. részében.

A személyes adatok kezelője

 

Egger Zsófia egyéni vállalkozó

Weboldal: vanidomalkotni.hu

Elérhetőség: vanidomalkotni@gmail.com

 

Tájékoztatás az adatkezelési műveletekhez igénybevett adatfeldolgozókról

 

Adatkezelő kizárólag az általa megkötött szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, törvényi előírásokhoz valamint üzletfejlesztési célból kezel és továbbít adatot. Az adatfeldolgozási műveletek elvégzéséhez az alábbi közreműködőket veszi igénybe:

 

 1. Online tanfolyamok
  Tudáspiac rendszer www.tudaspiac.hu

  Adatfeldolgozó: Panosys Kft., székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6 B., adószám: 23484191-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-311787 email: support@tudaspiac.hu, adatfeldolgozója a Rackforest Kft szerver és hálózati infrastrukúra üzemeltetés, tárhely szolgáltatás, e-mail fiók szolgáltatás tekinetében
 1. Hírlevélküldés
  Adatfeldolgozó: hírlevélküldő szolgáltató
 1. Könyvelés, számvitel
  Adatfeldolgozó: megbízott könyvelő
 1. Tárhelyszolgáltatás
  Adatfeldolgozó: tárhely.eu
 1. A weboldal használatával kapcsolatos, anonim statisztikák készítése: Google 
  Adatfeldolgozó: Google LLC
  Az adatfeldolgozó igénybevétele harmadik országba történő adattovábbítást valósít meg.
  Google adatvédelmi irányelve elérhető az alábbi címen: https://www.google.com/policies/privacy/
 1. Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (FAR)-be történő adatszolgáltatás személyes kurzusok esetén
  Adatfeldolgozó: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
  Adatkezelési tájékoztató elérhető: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama és a kezelt személyes adatok 

 

1. adatkezelési cél: személyes foglalkozások lebonyolítása, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés

Adatkezelés módja: adatgyűjtés, rögzítés, tárolás

Adatkezelés időtartama: a foglalkozás után 6 hónap

Kezelt személyes adatok: természetes személy családi és utóneve; e-mail címe, telefonszáma

 

2. adatkezelési cél: hírlevélküldés

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás 

Adatkezelés módja: gyűjtés, rögzítés, feldolgozás, továbbítás, tárolás

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig)

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy családi és utóneve, e-mail címe

 

3. adatkezelési cél: törvényi kötelezettség: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti iratmegőrzési kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja: a felek közötti szerződés

Adatkezelés módja: betekintés, gyűjtés, rögzítés, feldolgozás, továbbítás, tárolás

Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló törvény szerint a számla kiállításától számított 8 év

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy családi és utóneve, számlázási címe, email címe, fizetésel kapcsolatos adatok

 

4. adatkezelési cél: ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltetése

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés módja: gyűjtés, hozzáférés, tárolás

Adatkezelés időtartama: a kérdőív kitöltésétől számított 5 év

Kezelt személyes adatok: alapesetben anonim, ha a kitöltő megadja az email címét akkor az email cím rögzítésre kerül.

 

5. Adatkezelési cél: Személyes workshopokról, képzésekről Felnőttképzési Törvény rendelkezései szerinti adatszolgáltatás (a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint)

Adatkezelés jogalapja: Felnőttképzési Törvény: 2013. évi LXXVII. törvény 

Adatkezelés módja: gyűjtés, elektronikus adattároló rendszerben való rögzítés

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési törvény 21§ (5) bekezdése szerint a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig

Kezelt személyes adatok köre: A képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai, neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv- ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. 

A Felnőttképzési törvény 92§ (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés szerint az előzőekben szereplő adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

 

6. Adatkezelési cél: Hozzáférés biztosítása a TudásPiac nevű online oktató és értékesítési platform szolgáltatáshoz

Adatkezelés jogalapja: szerződés

Adatkezelés módja: adatok érintett általi tudáspiac rendszerben való rögzítése valamint automatikus adatrögzítés (tevékenység, IP cím)

Adatkezelés időtartam: a Tudáspiac platform adatkezelő általi használatáig

Kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, rendszerben végzett tevékenység és hozzá tartozó időpont, valamint IP cím és „user agent” adatok (például, de nem kizárólag: böngésző típusa, operációs rendszer típusa stb.), illetve a felhasználók által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Az érintett jogai és érvényesítésük

 

A Felnőttképzési Törvény 17.§ c) pontja szerint a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő személyt tájékoztatom, hogy a 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint lehetősége van megtiltani az alábbi adatai továbbítását: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító. e-mail cím

 

Személyes adatokkal kapcsolatos jogairól részletesen az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetéből tájékozódhat. Az alábbiakban szereplő tájékoztatás a II. – III. pont szerinti adatokra és adatkezelésre terjed ki.

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlását az alábbi elérhetőségen kérheti: szedlaka@gmail.com

Adatkezelő az érintett kérelmére a lehető legrövidebb időn belül de legkésőbb 1 hónapon belül válaszol.

 

Az érintett jogai 

 

A hozzáférés joga

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

Az érintett jogainak érvényesítése (az adatvédelmi hatóság és a bíróság eljárásai)

 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat illetve kártérítési igénnyel léphet fel az illetékes bíróságon. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Az illetékes hatóságok elérhetőségei:

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest, Markó u. 27.

(1) 354 6000

fovarositorvenyszek.birosag.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

naih.hu